گزینش و استخدام

تامین نیروی انسانی جهت سازمانها و شرکت ها و مراکز جویای نیروی انسانی
ثبت اطلاعات افراد جویای کار
آموزش حرفه ای به افراد متناسب به شغل پیشنهادی

0 Comments

Add Your Comment: